Search form

Yohane 21:4

4Are ou ubura noiwa pina atitinoinu Yesu meni kora dopenua awa. Dopenu nukare benau nuso oko giro baitiwa.