Search form

Yohane 3:1

Nikodemora uge.

1Ema zo noisonua zazo nuso Nikodemo. Nu Farisayo zo. Nu Yuda emara gita wai bamubake noisonua awa.