Search form

Yohane 3:10

10Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ni Isreli emara gipai ema meni tani awa kaka gamu ni?