Search form

Yohane 3:12

12Nena zebura kei awinowia awa sawena gawewa me kaka wamu inowia ami utura nena itia awa sana nogo nogo wero gawa me wamunoi?