Search form

Yohane 3:14

14Mose meni gita ware ena kapa puro zi kewero puro witiro ni pasinaira ikoninua, da ago ine na Emara Mai ni pasinaira witanise sai itia.