Search form

Yohane 3:18

18Zo nu Anutura Mai tuma diamunoya ami Anutura kotora ena oko duwamunoya. Zo nu Anutura Mai kaka tuma diamu wamunoya nu ami kotora ena emoko duwia ago ine wamunoya. Nera kota, nu Anutura Mai daimata awa kaka tuma diamu inoya.