Search form

Yohane 3:19

19Are kotora ena duwai amira susu ego itia awa. Zasimai meni zebura kei awenu ema nukare zasimaira bayai azu sero mumera dago itamu sewa awa. Nukare nuai nusokare waya, are ago wewa awa.