Search form

Yohane 3:21

21Nukare ge me niniro puro nowera ami zasimaira kei awinowera awa. Zo nu zasimaira kei awawi zasimai meni bua nusora susu kerenawi ema bama meni giro bua nusora me awa Anutura putoura kei awinowia, ago samunora awa.