Search form

Yohane 3:26

26Ge tomite bua mai meni bamu Yohane nana niro ego sewa awa, “Gipai ema, ni ou Yodan enibara ena nosa ema zo ni tami susu nuso kereniro namorekare sisesa. Ema ami be zeme emire ema bama ge ou gutinoise iti giro dapikarago nuso nana susawera.”