Search form

Yohane 3:27

27Ago sewa Yohane meni ego senua awa “Ema zo nu utura Mama meni nena numore kaka potamu wai nu nutope nena awa pai ine tepo.