Search form

Yohane 3:29

29Ema zo bama atamunoya bama awa nuso gege awa. Are nu yawa sara inuai otao nuso meni zorage dopero ge nuso niniro da ago duba kokopai wamunoya. Ema bama meni Yesura nana bamitara, are duba kokopai waira be naso kei awitaya.