Search form

Yohane 3:3

3Ago senu Yesu meni ina numore ego senua awa, “Na me memeka sana gi. Zo nu kei awai seka noko kaka kei awamu wamunoya, awa nu Anutura nata gai ine tepo wamunoya.”