Search form

Yohane 3:31

31Ike ena osenua ami witai nasokai awa. Zo nu zebura ena kei awai ami zebu emira, are nu zebura ge towia. Ota utura ena osenua ami nakai dapikarago dainiro bamu nasokai wero nowia awa.