Search form

Yohane 3:4

4Ago senu Nikodemo meni ina ego senua awa, “Zo nu zai wai meni nogo wero amire kei awai seka kei awamunoi? Nu miera tinira noko toyai amire pumai te oko inoi, tanita?”