Search form

Yohane 4:1

Yesuto Samaria bama zore ge uge wewato.

1Farisayo nukare Yesura oziga ego niniwa awa, “Yesu nu ema dainiro puro ge ou gutinoya, are bua mai dubu nuso meni Yohanera bua mai dubu awa dainitinoya.” Ago niniwa awa.