Search form

Yohane 4:10

10Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni Anutu dumi pai nusora susure, o ou emo tona amira susure gamesa, awa ni ou emo namore begomo sasa na nuai me ewanana amira ou awa nimore potamena.”