Search form

Yohane 4:14

14Ata ou nane potamunona awa zo meni nai ou uza noko oko wamunoya. Nane ou awa ema zore potana duba nusora ena ou kupi-kupi inuamunoya. Ago inuai ema ami nuai me ewanana puro nuamunoya.”