Search form

Yohane 4:16

16Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni baro ema niso puro maweto.”