Search form

Yohane 4:19

19Ago senu bama meni ego senua awa, “Ema, na zeme susu niso gosinona. Ni porofete me.