Search form

Yohane 4:2

2Ata Yesu nu nutope ema zo ge ou kaka gutamu. Bua mai nuso meni ema bama ge ou gutinoisowa awa.