Search form

Yohane 4:21

21Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Bama, na ge sana gasa me wae. Be zo zorage awinoya. Be awa kei awai amire nikare Mama isare yerere meni bowi wamu sero dirumu emirata Yerusalem nate ena oko wamunowa.