Search form

Yohane 4:25

25Ago senu bama meni ina ego senua awa, “Na gosinona. Mesia zazo nuso zo Kristo ami mamunoya. Nu muro nena dapikarago poti damu namunoya.”