Search form

Yohane 4:29

29“Nikare muu. Baro ema zo gawe. Nune nuai nasora susu dapikarago namore kerenia. Nu Kristo, tanita?”