Search form

Yohane 4:31

31Nukare Yesura nana susauwa bua mai nuso meni Yesure ego sewa awa, “Gipai ema, ni nena ni.”