Search form

Yohane 4:34

34Ago sewa giro nu ego senua awa, “Nu na potinu muna amira ge dimuro bua nuso wero susauma pesunamunona ami ma naso inoya awa.