Search form

Yohane 4:36

36Ema zo nu ma puro poti dara nai bua inoya ami zuma pupinoya. Nu ma nuai me ewananara gegenai awa pumu sora nitinoya. Are ema ma urai ema ata ema ma pumai ema nuto ami eroma yawa sara wamunorato.