Search form

Yohane 4:39

39Are Samaria ema bama dainiro meni bamera ge niniro Yesu tuma diwa awa. Ago wewa, nera kota, bama meni nuai nusora susu awa dapikarago Yesu meni kereninu giro ema bama susure senu niniwa.