Search form

Yohane 4:40

40Are nukare Yesura nana muro Yesu numorekare dai nuaise uzumuro puro bamu nate namu sewa giro Yesu meni numorekare dai waiko be eto ago noinua awa.