Search form

Yohane 4:42

42Ago wero bamere ego sewa awa, “Gita nakare uge niso niniro nu tuma dienakare. Ota zeme ei awa nakare be so nusora ena ge niniro ego tonakare: Nu zebu serora ema bama amira Korawai Ema me.” Ago sewa awa.