Search form

Yohane 4:43

Yesu meni ge senu mai zora yaya tepo wenua.

43Yesu nu Samaria emare dai be eto itimite nukare doro Galilaya zebura bamunua awa.