Search form

Yohane 4:44

44Yesu nu ge gita ego senua awa, “Porofete nukare nata nusokarera kei awero ema zazore oko inowera.”