Search form

Yohane 4:45

45Are Yesu meni Galilaya zebura baro kei awenu Galilaya ema nu giro areniro yawa sara wewa. Awa nera kota, be zore nukare bamu Yerusalem niro Yuda emara pura amira ana bua Yesu meni wenua awa giwa.