Search form

Yohane 4:47

47Are “Yesu nu Yudaya zebu doro ewesemuro mu Galilaya zebura niro noya,” ago sewa giro dia ema ami bamu Kena nate niro Yesura nana bamunua awa. Baro mai nuso betamu sero inoinu giro Yesu uzumuro puro sora baro mai nuso kora waise senua.