Search form

Yohane 4:5

5Yesu meni zebu awa busero susaumite Samaria nata zo zazo Saika amira kei awenua awa. Nata awa Yakobo meni mai nuso Yosefere zebu agewa potinua amira zorage itisonua awa.