Search form

Yohane 4:50

50Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ni tepo bamu. Mai niso ewanana wetia awa.” Ago senu dia ema nu Yesura ge nininu me wenu giro bamunua awa.