Search form

Yohane 4:51

51Ewesemuro susaunu soumai nuso eni meni oziga puro muro nu tamuro ego sewa awa, “Mai niso ewanana wero noya.”