Search form

Yohane 4:54

54Yesu Yudaya zebura ena ewesemuro Galilaya zebura kei awero tani awa wenua, awa tani putoure namba tu Galilaya zebura ena wenua awa.