Search form

Yohane 4:6

6Ota zebu da amira Yakobora ou ura wamai zo itisonua. Are Yesu nu ago kei awero waiko soe dopenua, are putou tepo wenu giro ou ura wamai amira zorage arumunua awa.