Search form

Yohane 4:7

7Arumuro itinu Samaria bama zo ou dumamu sero munua. Munu Yesu meni giro numore ego senua awa, “Ou poti nane.” Ago senua awa.