Search form

Yohane 5:1

Yesu nu Betesida ou butura ena ema zo kora wenua.

1Yuda emara pura zo amira be munu giro Yesu witiro bamu Yerusalem ninua awa.