Search form

Yohane 5:13

13Ago sewa ema senu kokopai wenua ami Yesura zazo kau wenua. Nera kota, Yesu nu ema dubu dopero itiwa amira nana soe ena saitiro bamunua awa.