Search form

Yohane 5:14

14Ama Yesu meni ema awa Anutura ibu bamura ena tamuro ego senua awa, “Ni tama niso ewanana watasa, ata mou-mau zo niso nana kei awai azu, pasina doro noiyo.”