Search form

Yohane 5:15

15Ago senu nu Yesu giro baitiro bamuro Yuda emare ego senua awa, “Ema na kora wetia awa zazo nuso Yesu.” Ago senua awa.