Search form

Yohane 5:21

21Mama nu betai ema awa-uzawi seka inowera, da ago ine na Mai meni ara tamai nasora zota zo awa-uzana seka wamunora awa.