Search form

Yohane 5:22

22Mama nu emara zas oko inowia. Bua awa dapikarago Maira nana wanera potinua awa.