Search form

Yohane 5:23

23Are ema nukare Mama bowi inowera, da ago ine Mai bowi warise. Zo nu Mai bowi kaka wamu wamunoya ami Mama na iyetinua awa dai bowi kaka wamu ago ine inoya.