Search form

Yohane 5:30

30Na duba nasora bua zo wai ine oko itia. Na ge Mama nasora bera ena ninitinowena da awa inoise kotora zas inowena awa. Ago inoise kotora zas bua wana te wamunoya. Nera kota, na ara tamai nasora kota, nu senu osena amira ara tamaira wamu inowena awa.