Search form

Yohane 5:32

32Susu naso awa zo meni kerenitinowia. Nu susu naso kerenitinoise ge me toya awa gosinona.