Search form

Yohane 5:34

34Ema zo meni susu naso kerenaise awa oko yaba inona. Nikare susu naso ninawa Anutu meni nikare soero pumaise sero nimorekare sesena awa.