Search form

Yohane 5:4

4Ago itasara be enire Tuara angelo zo meni osero ou butu dasai pasi wasai yaya emara nana zo meni gita gita wero ose oura niro dagimasai yaya nuso eya tepo wasai ewanana inoisonua awa.]